Arrangerte konferanser


I oversikten nedenfor finner du konferanser arrangert siste år. I høyre kolonne ligger en oversikt over arrangerte konferanser fra 1991.

2016

Våg & Vinn 2016
Den årlige Våg & Vinn konferansen ble arrangert den 20. oktober på Høgskolen i Lillehammer. Temaet var «Å våge for å vinne» og samlet 170 deltakere.  Årets Våg & Vinn konferanse ble arrangert av Innovasjon Norge Innlandet, Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, kunnskapsparker og næringshager i regionen i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer og Start HiL som lokale arrangører.

Radikalisering 2016
Høgskolen i Lillehammer arrangerer den 12. oktober en fagdag om radikalisering. Til konferansen var det invitert flere kjente samfunnsdebattanter og fagpersoner til å komme og snakke om radikalisering, og sette søkelyset på arbeidet med å fremme inkludering og motvirke utenforskap. Konferansen samlet 200 deltakere.

IVSA 2016 Annual Conference
IVSA – International Visual Sociology Association arrangerte sin årlige internasjonale forskningskonferanse innen visuell sosiologi på og i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer den 22. – 24 juni. Tema for konferansen var visualisering av bærekraft. Konferansen samlet 90 deltakere fra 23 land og til sammen 80 personer presenterte papers. I tillegg var det ett symposium, to workshops og seks filmer som ble presentert i tilsammen 28 sesjoner. Konferansen ble arrangert med støtte fra Forskningsrådet.

NNFF 7. forskningskonferanse
Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming arrangerte sin 7. forskningskonferanse på Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport den 9. – 10. mai. Konferansen samlet 125 deltakere. I tillegg til 5 plenumsforedrag, ble det holdt 53 paper presentasjoner. Konferansen ble arrangert med økonomisk støtte fra Forskningsrådet, Bufdir og Stiftelsen Sophies Minde.

buildingSMART Norge konferansen
buildningSMART Norge arrangerte deres årlige nasjonale konferanse på Radison Blu Airport Hotel på Gardermoen den 21. april. Konferansen hadde til hensikt å på en ærlig og forståelig måte synliggjøre muligheter og utfordringer ved bruk av bygningsinformasjonsmodeller på åpne standarder (åpenBIM). Konferansen skulle også vise at åpenBIM ikke bare er for de store prosjektene og spesialistene. Deltakerne skulle på konferansen få idéer til hvordan den enkelte kan gjøre dette i sin jobb. Konferansen samlet 240 deltakere.

KlinIKT2016
KlinIKT er en årlig nasjonal konferanse som arrangeres vekselsvis på Østlandet og Vestlandet. Vi har fokus på det tverrfaglige feltet mellom IKT, kunnskapsbasert praksis og samhandling for bedre helse- og omsorgstjenester. I 2016 ble konferansen avholdt på Lillehammer Hotel 19.-20. april 2016 med temaet pasientsikkerhet og teknologi. Målgruppen for konferansen er mennesker med ansvar og/eller interesse for fagutvikling, ledelse, IKT, utdanning, forskning og utvikling i og for helse- og omsorgssektoren.

10. Nasjonale Helserettskonferansen

Snowballkonferansen 2016

Youth Sport Seminars
HiL arrangerte 5 seminarer og en workshop under Ungdoms OL på en rekke temaer rettet mot ledere, trenere, foreldre og sponsorer i samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Seminarene samlet 375 deltakere fra hele verlden.

2015

NES 2015
NES 2015 – Nordic Ergonomics Society 47th Annual Conference ble arrangert på Radisson Blu Lillehammer Hotel den 1. – 4 november. Temaet for konferansen er «Creating Sustainable Work-environments». Konferansen samlet 105 deltakere fra 12 land. Arrangører var Norsk forening for Ergonomi og Human Factors NEHF og Norsk Nettverk for miljøpsykologi NMN, og var godkjent av Nordiska Ergonomisälskapet (NES). Konferansen ble arrangert i samarbeid med psykologimiljøet på HiL og med bistand fra studenter på psykologi 3. år. Konferansen ble arrangert med støtte fra Forskningsrådet.

  
Spor 2015

For 25 år siden ble daværende Oppland distriktshøgskole på Lillehammer tildelt knutepunktfunksjon for fjernundervisning i høyere utdanning. Samtidig ble Kurs- og fjernundervisningsavdelingen (senere Senter for livslang læring) opprettet. For 10 år siden, i 2005, ble det digitale tidsskriftet om bruk av IKT i undervisning «seminar.net» opprettet. Med disse to milepælene tok Høgskolen i Lillehammer initiativ til sin jubileumskonferanse «Spor 2015».

Fokus for konferansen var på hvordan høyere utdanning kan være innovative i arbeidet mot en mer fleksibel utdanning.

Første dag ble avholdt på Høgskolen i Lillehammer, mens andre dag ble holdt på Radisson Blu Lillehammer Hotel. Konferansen samlet 140 deltakere.

  
KlinIKT 2015

Dette er en nasjonal konferanse i det tverrfaglige skjæringsfeltet mellom IKT, kunnskapsbasert praksis og samhandling for bedre helse- og omsorgstjenester. Teknologi og brukermedvirkning var årets tema. Helse Bergen var vertskap for konferansen i samarbeid med Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Lillehammer. SELL var leid inn som konferanseplanlegger. Konferansen samlet 285 deltakere og ble arrangert den 8. – 9. september på Clarion Hotel Bergen Airport.

Skolens rådgivning i utvikling
Utdanningsdirektoratet arrangerte i samarbeid med HiL en to dagers konferanse om rådgivingen i grunnopplæringen. Formålet med konferansen var å sette rådgivingen i grunnopplæringen på dagsorden, ut fra ulike perspektiver og ståsteder. Konferansen ble arrangert den 12. – 13. mai på Høgskolen i Lillehammer (dag 1) og Radisson Blu Lillehammer Hotel (dag 2). Konferansen var lukket og samlet totalt 120 deltakere den 12/5 og 40 den 13/5. På dag 2 deltok inviterte ledere fra nasjonale aktører med ansvar og oppgaver for/ i tilknytning til rådgivingen i grunnopplæringen.

NNDR 13th Research Conference 
Nordisk konferanse om forskning om funksjonshemming. Konferansen ble arrangert på Radisson Blu Royal Hotel i Bergen 5. – 7. mai. Konferansen samlet 360 deltakere fra 34 land. Konferansen ble arrangert av Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og UNI Rokkansenteret med HiL som teknisk arrangør. Konferansen ble støttet økonomisk av Forskningsrådet, Bufetat, Bergen kommune og UiB Universitetsfond.

Toppidrett og utdanning 2015
Nasjonal konferanse omkring temaet “Fra toppidrett til livet etterpå”. Konferansen var et samarbeid mellom Olympiatoppen, Norges Idrettsforbund og HiL. Konferansen ble arrangert på Radisson Blu Lillehammer Hotel den 22. – 23. april. Konferansen samlet 97 deltakere.

Den 9. Nasjonal Helserettskonferansen
Helserettskonferansen er en årlig nasjonal konferansen rettet mot helsesektoren. Den 9. konferansen ble arrangert på Radisson Blu Lillehammer Hotel den 9. – 10. mars og samlet 197 deltakere. Tema for årets konferanse var “Dokumentasjon og informasjonsbehandling i helsetjenesten”.

Snowballkonferansen 2015
Konferansen ble arrangert på Norsk Vegmuseum 29. – 30. januar. Tema for konferansen var destinasjonsutvikling og salg, med «langrenn som vekstmotor» som deltema dag 2. Konferansen var et samarbeid mellom Visit Lillehammer og Høgskolen i Lillehammer og samlet 130 deltakere. Konferansen ble støttet økonomisk av Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge og Regionrådet for Midt-Gudbrandsdalen.

2014

Helserett Alumniseminar 2014

Den 23. – 24. oktober deltok 40 tidligere studenter innen videreutdanningsstudiet Helserett på det andre Helserett alumniseminaret. I tillegg til å bli oppdatert på nye lover innen helserett, var personvern og ny lov om pasientjournal tema på seminaret. Blant innlederne var direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon. Seminaret ble arrangert på Radisson Blu Lillehammer Hotel. Program og presentasjoner finner du her

MOOC for arbeidslivet
Nasjonal konferanse rettet primært mot arbeids- og næringsliv på temaet “MOOC”. Konferansen ble arrangert på Oslo Kongressenter den 26. mai og samlet 212 deltakere. Konferansen ble arrangert i samarbeid med LO, NHO, Norgesuniversitetet og Fleksibel Utdanning Norge.

NNFF 6. forskningskonferanse
Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming arrangerte sin 6. forskningskonferanse på Lillehammer den 5. – 6. mai. Konferansen samlet 71 deltakere og ble arrangert med økonomisk støtte fra Forskningsrådet, Bufdir og Stiftelsen Sophies Minde.

KlinIKT 2014
Dette er en nasjonal konferanse i det tverrfaglige skjæringsfeltet mellom IKT, kunnskapsbasert praksis og samhandling for bedre helse- og omsorgstjenester. Tjenesteinnovasjon og teknologi var årets tema. Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Innlandet og Høgskolene i Gjøvik , Hamar og Lillehammer. SELL var leid inn som konferanseplanlegger. Konferansen samlet ca. 250 deltakere og ble arrangert den 8. – 9. april på Radisson Blu Lillehammer Hotel.

Den 8. nasjonale Helserettskonferansen
Høgskolen i Lillehammer har de siste åtte årene arrangert en årlig nasjonal helserettskonferanse på Lillehammer. Målsettingen for konferansen er – og har vært – å øke den juridiske kompetansen i helsesektoren og dermed skape en bevisstgjøring rundt lovgivning og rammebetingelser i helsetjenesten. Konferansen samlet 180 personer på Radisson Blu Lillehamnmer Hotel. Årets tema var: “Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten”

NERA 42nd Congress
Høgskolen i Lillehammer arrangerte på oppdrag fra Nordisk forening for pedagogisk forskning (NERA) for 3. gang NERA kongressen. Kongressen samlet 640 forskere fra 18 land. Kongressen gikk på Radisson Blu Lillehammer Hotel og Høgskolen i Lillehammer 5. – 7. mars 2014. Tema for kongressen var “Education for Sustainable Development”. I tilkknytting til kongressen var det en utstilling av kunstner Patrick Huse på HiL med tittelen “Conserns of Diversity”. En bok med samme tittel ble delt ut til deltakerne med bidrag fra hovedforedragsholderne og andre inviterte forfattere.

2013

MOOC til Norge
Tirsdag 10. september ble den første nasjonale MOOC-konferansen avholdt i regi av Høgskolen i Lillehammer ved SELL og Universitetet i Oslo ved USIT i samarbeid med Uninett, BIBSYS, NTNU, Norgesuniversitetet, Fleksibel Utdanning Norge (FuN, tidligere NFF) og Institutt for informatikk ved UiO. Konferansen hadde som mål å skape en møteplass for å dele kunnskap om og erfaringer med MOOC og for å drøfte muligheter og utfordringer for høyere utdanning. Konferansen samlet 300 deltakere og ble arrangert på Universitet i Oslo.

New Nordic career counseling
Nordisk konferanse innen karriereveiledning arrangert av Nordic Network of Career-counseling and Development. Konferansen ble arrangert på Quality Hotel Mastemyr utenfor Oslo 21. – 23. mai. Konferansens andre dag var også dagskonferansen ”Ny nordisk karreireveiledning”, se under.

Ny nordisk karreireveiledning
Nasjonal dagskonferanse i karriereveiledning. Konferansen ble arrangert på Quality Hotel Mastemyr den 22. mai og samlet 136 deltakere. Konferansen ble gjennomført i samarbeid om med støtte fra VOX – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Kvalitet i fleksible høgre utdanning
Norgesuniversitetet, Høgskolen i Lillehammer, NOKUT og Universitets- og høgskolerådet arrangerte den 22. – 23. april 2013 konferansen “Kvalitet i fleksibel høgre utdanning” på Radisson Blu Lillehammer Hotel. Konferansen samlet 223 deltakere. Bakgrunnen for konferansen var at kvalitet i høgre utdanning får en stadig videre og større betydning. Ti år etter starten på “Kvalitetsreformen” er bruken av IKT i all høgre utdanning blitt svært omfattende, og skillet mellom studier på campus og fleksible studier er blitt utydelig. På denne konferansen ønsket vi å framstille hvordan god kvalitet i utdanning kan skapes med fornuftig bruk av nye teknologiske løsninger. Ved siden av hovedforedragsholdere både fra Norge og Norden ble det arrangert 20 innlegg i 5 parallelle sesjoner. Konferansens tema vil også bli godt dokumentert gjennom et bokprosjekt og i Norgesuniversitets skriftserie. Innlederne på konferansen vil bidra til begge og dette vil bli publisert i løpet av 2013. Videor fra konferansen ligger ute på konferansens nettside.

KlinIKT 2013
Dette er en nasjonal konferanse i det tverrfaglige skjæringsfeltet mellom IKT, kunnskapsbasert praksis og samhandling for bedre helse- og omsorgstjenester. Pasientmedvirkning og innovasjon var årets tema. Konferansen var et samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer ved SELL som var leid inn som konferanseplanlegger. Konferansen samlet ca. 300 deltakere på Clarion Hotel Bergen Airport.

SAK sluttkonferanse
SAK kom som et initiativ fra Kunnskapsdepartementet i kjølvannet av Stjernø-utvalgets utredning. Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer har i 2010 og 2011 mottatt til sammen 6 mill. kroner i SAK-midler fra Kunnskapsdepartementet. For disse midlene er det igangsatt 17 ulike SAK-prosjekter på tvers av de tre høgskolene. Målsettingen med konferansen var å gi en presentasjon og vurdering SAK-arbeidet i Innlandet. Konferansen ble arranger på HiL med ca. 70 deltakere

Den 7. nasjonale Helserettskonferansen
Høgskolen i Lillehammer har de siste syv årene arrangert en årlig nasjonal helserettskonferanse på Lillehammer. Målsettingen for konferansen er – og har vært – å øke den juridiske kompetansen i helsesektoren og dermed skape en bevisstgjøring rundt lovgivning og rammebetingelser i helsetjenesten. Konferansen samlet 200 personer på Radisson Blu Lillehamnmer Hotel. Årets tema var “Ansvar, selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten”

2012

Toppidrett og utdanning 2012
HIL arrangerte i samarbeid med Olympiatoppen/Norges Idrettsforbund for 3. gang konferansen ”Toppidrett og utdanning”. Temaet denne gang var ”Fra idrett og skole til toppidrett og studier – en stor overgang?”. Konferansen ble arrangert på HiL den 29. – 30. oktober og samlet 130 deltakere. Konferansen var støttet økonomisk av Olympiatoppen og Oppland fylkeskommune.

Digital kultur i sosial pedagogisk arbeid. Muligheter og utfordring for profesjon og utdanning?
Nordiske utdanningsinstitusjoner for sosialpedagogikk (NUFS) arrangerte sin årlige konferanse på Lillehammer 27. – 29. september. Målet med NUFS’ virksomhet er å styrke kunnskapsutviklingen innen sosialpedagogikk gjennom nordisk samarbeid. Konferansen samlet 41 deltakere fra de nordiske land. Konferansen ble arrangert med støtte fra NORDPLUS.

NNFF 5. forskningskonferansen
Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming arrangerte sin 5. forskningskonferanse i Bodø 7. – 8. juni. Tema for årets konferanse var “Norsk forskning om funksjonshemming – utfordringer sett innenfra og utenfra”. Konferansen ble støttet økonomisk av Norges forskningsråd, Nordlandsforskning og Universitetet i Nordland. Konferansen hadde 76 påmeldte. Vekterstreik førte til stengt lufthavn og flere avmeldinger. 45 deltok på konferansen, som gikk på Radisson Blu Hotel Bodø.

KlinIKT 2012
Nasjonal konferanse i det tverrfaglige skjæringsfeltet mellom IKT, kunnskapsbasert praksis og samhandling for bedre helse- og omsorgstjenester. I år var årets tema innovasjon i helse og omsorgssektoren. Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Innlandet og høgskolene i Lillehammer, Hedmark og Gjøvik og samlet ca. 190 deltakere på Scandic Hamar.

6. nasjonale Helserettskonferansen
Høgskolen i Lillehammer har de siste seks årene arrangert en årlig nasjonal helserettskonferanse på Lillehammer. Målsettingen for konferansen er – og har vært – å øke den juridiske kompetansen i helsesektoren og dermed skape en bevisstgjøring rundt lovgivning og rammebetingelser i helsetjenesten. Konferansen samlet 250 personer på Quality Hotel & Resort Hafjell. Årets tema var samhandling og informasjonsbehandling i helsetjenesten og innlederne representerte både myndigheter, spesialhelsetjenesten, kommunesektoren og forskere.

Vi er på sosiale medier. Hva nå?
Etter siste suksess med fagdag om sosiale medier, arrangerte årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (KRS) ny fagdag 19. januar i år, med stor oppslutning. Temaet skulle være en videreføring av den første fagdagen og årets tittel på seminaret var ”Vi er på sosiale medier. Hva nå?”. Seminaret hadde en rekke dyktige og engasjerende foredragsholdere. Seminaret samlet ca. 280 deltakere og representerte en bred gruppe fra regionalt næringsliv og utdanning. Seminaret fikk mange umiddelbare positive tilbakemeldinger, se twitterfeeden på konferansens webside alt. #sosmedhil2012. KRS vil ved flere anledninger invitere til fagdag, ønsker du å holde deg orientert finner du info på: http://www.facebook.com/Kommunikasjonsradgiver

Print Friendly, PDF & Email