Foredragsholdere


Møteleder

Stein Kåre Kristiansen har over 40 års erfaring som politisk journalist, politisk kommentator og programleder, før han for fem år siden begynte med rådgiving, politisk analyse og debatt- og seminarledelse i samarbeid med Gambit Hill+Knowlton.

Bekreftede foredragsholdere

Frank Bakke-Jensen ble utnevnt til forsvarsminister av statsminister Erna Solberg i oktober 2017. Han har også vært EØS- og EU-minister i Solbergs regjering fra desember 2016 til oktober 2017. Fra 2009 til 2016 var han stortingsrepresentant for Høyre.  Han var ordfører i Båtsfjord kommune før han ble stortingsrepresentant.

Før Bakke-Jensen gikk inn i politikken, var han eier og daglig leder i Båtsfjord reiseservice AS. Han har også tjenestegjort i FNs interimstyrke i Libanon (UNIFIL) fra 1990 til 1991.

Ingvil Smines Tybring‐Gjedde er Samfunnssikkerhetsminister (Frp) med ansvar for politikken knyttet til samfunnssikkerhet, beredskap og polarområdene. Mer info kommer.

Anders Romarheim leder senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole, hvor han har vært tilknyttet siden 2006. Romarheim har ledet ulike kurs om nasjonal beredskap og krisehåndtering ved FHS. I perioden 2003 til 2006 var Romarheim forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt med ansvar for terrorismeforskning. I 2015 til 2016 satt han i sekretariatet for utvalget som utredet lovgrunnlag for ny lov om nasjonal sikkerhet, som tredde i kraft i januar 2019. Videre er han medlem av styringsgruppen for nasjonal beredskapskonferanse. Av utdanning er Romarheim statsviter fra Universitetet i Oslo, og har en doktorgrad i War Studies fra King’s College, London.

Politiinspektør Eirik Rosø (51) er seksjonsleder på Operativ seksjon, og har i tillegg funksjon som stabssjef ved Politihøgskolen. Han er utdannet fra Politihøgskolen i 1995. Rosø har jobbet ved høgskolen siden 2010 med ansvar for sivil krisehåndtering. Han har i tillegg befalsutdanning fra Forsvaret, trafikkflyverutdannelse, pedagogisk utdannelse og utdannelse innen ledelse. Rosø har mastergrad i Samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger.

Foto: Knut Støve

Geir Hågen Karlsen er oberstløytnant og hovedlærer strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høyskole, hvor han forsker, underviser og rådgir norske myndigheter.

Han er en mye brukt foredragsholder i Norge og NATO, hvor han har fokusert på strategisk kommunikasjon, informasjonsoperasjoner, og særlig russisk propaganda og påvirkningsaktivitet. Han har blant annet publisert «Tools of Russian Influence: Information and Propaganda», og «Divide and Rule – Ten Lessons About Russian Political Influence Activities in Europe»

Han er utdannet ved Krigsskolen og Forsvarets stabsskole, har en master i strategisk kommunikasjon fra BI, og har tjenestegjort flere år i det tidligere Sovjetunionen og sammen med russiske luftlandestyrker.

Geir Ove Venemyr er høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet. Venemyr er utdannet ved Sjøkrigsskolen og Norges Handelshøgskole. Han har bakgrunn som yrkesoffiser i Sjøforsvaret. I dag er Venemyr ansatt ved Høgskolen i Innlandet hvor han blant annet underviser på studieprogrammet Bachelor i beredskap og krisehåndtering.

Helge Mehus, 48 år, har vært sjef for Beredskapstroppen de siste fem årene. Han har 24 års erfaring fra Beredskapstroppen som operatør, operativ leder, nestkommanderende og i 2014 ble han leder for enheten. Han ble uteksaminert fra Politihøgskolen i 1993 etter endt befalsutdanning og har senere tatt lederutdanning gjennom FHS, Forsvaret Stabsskole og Sjefskurset. Han har også gjennomført utdanningen innen nasjonal krisehåndtering gjennom FHS/PHS. Mehus har internasjonal erfaring fra Balkan, Afghanistan og Syria. Mehus satt også som utvalgsmedlem i Særorganutredningen.

Magnus Håkenstad er forsker ved Institutt for forsvarsstudier og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Han er master i historie (2010) og har publisert om ulike temaer innen forsvarshistorie, krisehåndtering, forsvarsomstilling og sivilt-militært samarbeid. Han har i en årrekke vært ansvarlig for Politihøgskolens og Forsvarets Høgskoles felles utdanning i krisehåndtering og beredskap, og er medforfatter av boken Balansegang: Forsvarets omstilling etter den kalde krigen (2015), sammen med Olav Bogen.

Ingunn Moholt
Fagdirektør i Ingunn Moholt jobber i avdeling for samordning og beredskap i DSB. Moholt har lang erfaring med arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap i bredt, herunder utarbeidelse av analyser av kritisk infrastruktur og ledelse av evalueringsprosesser etter kriser. Moholt var medlem av sekretariatet for det første Lysneutvalget, og har også jobbet i Justis- og beredskapsdepartementet. Moholt leder i dag arbeidet med totalforsvar i DSB.

Kristin Nilsen er kommunaldirektør og sitter i rådmannsgruppen i Bærum kommune, med ansvar for helse, velferd og oppvekst. Hun har bred ledererfaring fra ulike velferdsområder i offentlig sektor, både i stat og kommune, og har blant annet vært kommunalsjef for Helse og sosial, tjenesteleder for helsetjenester til barn og unge og seksjonsleder i Barne- ungdoms- og familieetaten region øst.

Olav Lysne er direktør for Simula Metropolitan og professor ved OsloMet. Han har lang og bred erfaring som forsker i informatikk, men her hjemme er han best kjent for sine arbeider om robusthet i digitale infrastrukturer.  Han var leder for Lysne I–utvalget som utredet landets digitale sårbarhet, og for Lysne II-utvalget som vurderte hvorvidt Norge bør gi Etterretningstjenesten mulighet til å hente informasjon ut av de datakablene som krysser riksgrensen.    Han er også aktuell med boken «The Huawei and Snowdeen Questions» som tar for seg det teknologiske grunnlaget for diskusjonen om hvorvidt man bør frykte kinesiske leverandører til kritisk elektronisk infrastruktur.

Olav Østebø er assisterende ambulansesjef og beredskapskoordinator i Helse Stavanger HF. Han er utdannet ambulansearbeider og paramedic.

Olav har i mange år arbeidet med utvikling av prehospitale akuttmedisinske tjenester, beredskap og samvirke mellom nødetatene. Han har omfattende erfaring fra planlegging, gjennomføring og oppfølging av øvelser. Olav er prosjektleder for Nasjonal Helseøvelse 2018 (Live øvelsen).

Per Engström har arbetat som polis sedan 1983. Han var en av åtta personer som byggde upp Sveriges nationella insatsstyrka under åren 1991-2008. Per var enhetschef vid Rikspolisstyrelsen 2008-2015. Han är nationell kommenderingschef och jobbar nu som sektionschef vid Nationella operativa avdelningen, med ansvar för den nationella ledningscentralen, krisberedskap och civilt försvar.

Per Erik Ommundsen har siden 2015 vært Generalsekretær i Politiets Fellesforbund. Ommundsen har bred erfaring som arrestforvarer før han fullførte politiutdanningen i 2009. I politiet jobbet han innenfor ordenstjenesten, etterforskning og forebygging. I årene 1998-2000 tok han grunnleggende befalsutdanning i Sjøforsvaret. Han har også fungert som tillitsvalgt på heltid for Oslo politiforening i årene 2013-2015.

Øistein Knudsen, Jr er ekspedisjonssjef ved Samfunnssikkerhetsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet (JD) samt Visiting Professor of Terrorism and Security Studies ved George C. Marshall European Center for Security Studies, Garmisch Partenkirchen, Tyskland.

Knudsen ble utnevnt til ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet 11. januar 2013. Forut for det var han direktør for Krisestøtteenheten (KSE) i samme departement fra stillingen ble opprettet 1. august 2008. Fra 2016 er han Visiting Professor of Terrorism and Security Studies ved George C. Marshall Euoropean Center for Security Studies. I sin nåværende stilling er han også prosjekteier for redningshelikopteranskaffelsen (NAWSARH) og leder for styringsgruppen for totalforsvarsprogrammet.

Les mer
Knudsen har offisersbakgrunn fra Sjøforsvaret. Han er utdannet sykepleier med embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo, 1999. Han fikk førstestillingskompetanse i krisehåndtering og psykologisk forsvar i 2002. Knudsen har gjennomført stabskurs (2002) og sjefskurs (2004) ved Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste. Han gjennomførte NATO Defense College, Senior Course 116, Roma, Italia,i 2010. Øistein Knudsen jr. har bl.a. vært fagsjef ved Høgskolen i Buskerud og Universitetet i Oslo samt gjesteprofessor i strategisk krisehåndtering ved Quinnipiac University i USA. I perioden 2004-2008 var han avdelingsdirektør for Avdeling for utredning og nasjonal beredskap i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Han har publisert bøker og vitenskapelige artikler på fagområdet krisehåndtering og har ledet og deltatt i nasjonale og internasjonale råd og komiteer.

Møteplassen

André Berg Thomstad er major i Forsvaret. Han jobber nå som hovedlærer i fellesoperasjoner ved Forsvarets Høgskole, og foreleser ved videregående befalskurser, befalsskolen, og bachelor- og masterstudiet. Han har internasjonal erfaring fra Balkan, og har bred erfaring fra Hæren og Heimevernet der han har vært sjef for innsatstyrke Derby ved HV-02. Han har en mastergrad i militære studier fra Forsvarets Høgskole med fordypning innen nasjonal beredskap og krisehåndtering. I 2016 publiserte han Oslo Files on Defence and Security, nr. 1/2016 «Terrorangrepet i Oslo. Forsvarets håndhevelsesbistand og samarbeid med Oslo-politiet etter 22. juli​».

Kjell Inge Bjerga er professor i forsvarshistorie med Ph.D. fra Universitet i Bergen og cand. philol. fra Universitet i Oslo. Forsker ved IFS 1999–2005. Seksjonsleder ved IFS 2005–2011 og faglig leder for omstillingsforskningen 2012–2016. Dekan ved Forsvarets høgskole 2014–2017 og sekretariatsleder regjeringens arbeidsgruppe for Forsvarets bistand til politiet 2016.
Bjerga har en omfattende forskningsproduksjon om forsvarspolitikk, doktriner, organisering, kommandosystemer og strategisk styring på sikkerhetsfeltet, nasjonalt og internasjonalt. Han har undervist og veiledet ved sivile og militære høgskoler i 20 år, var redaktør for Forsvarets fellesoperative doktrine 2005–2007 og arbeidet ved Forsvarets overkommando 1990–1993.

Monica Endregard er forskningsleder ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Hun har en doktorgrad i uorganisk kjemi fra NTNU. Hun har vært forsker ved FFI siden 1996 innen trussel, beskyttelse og beredskap mot kjemiske og radiologiske trusselstoffer, inkludert risiko- og konsekvensvurderinger, og fra 2010 innen samfunnssikkerhet, med spesiell vekt på beredskap og krisehåndtering. Hun er forskningsleder for prosjektserien «Beskyttelse av samfunnet (BAS)» med tilhørende oppdrag (fra 2010) og for terrorismeforskningsgruppen TERRA (fra 2018). Endregard ledet i perioden 2002 – 2015 prosjektserien «Masseødeleggelsesvåpen – trussel og beredskap».

Les mer
I perioden oktober 2015 og ut 2016 hospiterte hun i Samfunnssikkerhetsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Endregards nåværende forskningsfelt omfatter sivilt-militært samarbeid med vekt på totalforsvaret, beredskap og krisehåndtering ved alvorlige nasjonale kriser og risiko- og konsekvensvurderinger. 

Per M. Norheim-Martinsen er førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole. Han har doktorgrad fra Cambridge University og har tidligere blant annet vært forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og forskningsleder ved FAFO. Norheim-Martinsen har publisert en rekke artikler og bøker om norsk og europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Hans seneste utgivelse er Det nye totalforsvaret (Gyldendal, 2019), hvor han er redaktør og medforfatter.

Sigrid Redse Johansen er konstituert generaladvokat og leder for Generaladvokatembetet. Hun er jurist med doktorgrad i krigens folkerett og er i permisjon fra stilling som førsteamanuensis ved FHS. Sigrid har bakgrunn som advokat og har publisert bøker og artikler innen fagfeltet krigens folkerett.

Tore Listou er førsteamanuensis logistikk ved Forsvarets høgskole og adjungerad lektor ved Försvarshögskolan i Sverige. Han har doktorgrad innen temaet logistikk og beredskap fra Lund Universitet. Han har i en årrekke vært ansvarlig for utdanning og forskning innen logistikk ved Forsvarets høgskole, og har omfattende undervisnings- og veiledningserfaring fra norske og nordiske høgskoler og universiteter. Listou er særlig opptatt av logistikk og interorganisatorisk samhandling i militære og humanitære kontekster.

Print Friendly, PDF & Email