Lillehammer, 4. – 5. mars 2019

Behandling av pasientopplysninger, nye muligheter og nye utfordringer

Plikten til å behandle helseopplysninger konfidensielt følger av regelverket om taushetsplikt og plikten til forsvarlig oppbevaring av opplysningene. Nye teknologiske løsninger kan både bidra til å øke sikkerheten for personopplysninger og åpne for at opplysninger fra flere kilder kan kobles sammen. Digitaliseringen og den teknologiske utviklingen gjør det mulig å samle uante mengder data fra forskjellige kilder. Big data handler om utnyttelse av store mengder data, gjerne på tvers av virksomheter, datakilder og formater.

Ved omfattende og avanserte dataløsninger kan man sammenstille, analysere og bruke opplysningene i nye sammenhenger.  Og ved å lete etter mønstre og strukturer, kan det lages profiler på enkeltgrupper- og personer. Ny teknologi og digitalisering muliggjør at opplysninger spores, samles inn, brukes og gjenbrukes. I helsetjenesten gir digitalisering og ny teknologi gode muligheter for persontilpasset medisin.

Den offentlige helsetjenesten har lagret biologisk materiale og helsedata fra befolkningen, omtalt som biobanker og helseregistre.  Dette er viktig kildemateriale både for forskning og for behandling av den enkelte pasient. Ved undersøkelse av en persons arvestoff (gentest) kan det blant annet avsløres risiko for å utvikle ulike sykdommer. Gentester kan utføres på prøver avgitt for formålet, eller på tidligere avgitt materiale som er lagret. Bruk av gentester kan gi raskere diagnostikk, bedre behandling med færre bivirkninger og muligheter til å forebygge sykdommer. Gentester er derfor sentralt i persontilpasset medisin, som handler om forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte.

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Samtidig som ny teknologi og stordata representerer store muligheter, stiller det oss også overfor utfordringer, bl.a. hva informasjonssikkerhet og personvern angår. Det vil oppstå juridiske og etiske dilemmaer hvor man må vurdere den samlede samfunnsnytten av å ta de nye mulighetene i bruk.

På Helserettskonferansen i 2019 vil disse spørsmålene bli belyst både ut fra pasienters interesser av å bevare taushet og samfunnets interesser av å få tilgang til opplysninger.

Print Friendly, PDF & Email