Utstilling


Her kommer informasjon om utstillerne som kommer til å være presentert på konferansen. Utstillerarealet er nå fullbooket. Oversikt over stands KlinIKT 2016

Cerner Norge AS

Cerner er en av verdens ledende helse-IT leverandører. Vår visjon er å kontinuerlig bidra til en bedre helse- og omsorgssektor til det beste for pasienten og samfunnet. Forutsetningene for å nå visjonen er å tenke langsiktig og investere tilstrekkelig i innovasjon. Cerner bruker omkring 5 milliarder kroner årlig på forskning og utvikling, noe som bidrar til fremtidsrettede helse-IT løsninger.

For å kunne bidra til å utvikle helsetjenestene gjelder det å samhandle for å forstå utfordringer og behov. Våre løsninger er implementert på over 18 000 steder i mer enn 40 land og har gitt oss et godt grunnlag for å forstå ulike behov. I Norge er vi i dag 25 ansatte som gleder oss over å være en del av denne utviklingen, og som ser frem til muligheten til å bidra til gode helsetjenester og samhandling også i Norge.

Kontaktperson:Merethe Sanna
merethe.sanna@cerner.com
www.cerner.com

 

CheckWare AS

CheckWare er utviklet spesielt for klinikker og forskningsprosjekter innenfor alle diagnoseområder som ønsker å tilby digital selvrapportering, samhandling og egenmestring til pasientene.

CheckWare er en sikker klinisk eHelse-løsning som automatiserer innsamling og rapportering av måleresultater og muliggjør behandlerstøttet internettbehandling. Dette gir høy grad av pasientmedvirkning, øker kvalitet på behandlingen og frigjør ressurser.

Til forskjell fra dagens manuelle og papirbaserte rutiner, tilbyr CheckWare en komplett digital løsning med tilgang til alle måleinstrumenter og tester man trenger, samt moduler for samhandling og egenmestring. Datainnsamling fra helseapplikasjoner og personlige sensorer kan inkluderes. Rapporter som viser status og utvikling over tid, samt flagg og varslinger, blir umiddelbart tilgjengelig. CheckWare kan integreres med pasientjournalen og kan dokumentere hele klinikkens behandlingseffekt.

CheckWare AS er et norsk programvareselskap som har levert kliniske eHelseløsninger siden 2007. Selskapet har kontorer i Norge og England. Våre kunder inkluderer Helse Vest, Oslo Universitetssykehus, Bærum Kommune, LHL Helse og Nottinghamshire Healthcare NHS Trust.

Kontaktperson: Heidi Blengsli Aabel
heidi.aabel@checkware.com
www.checkware.no

Cisco

Fra barrierer til broer – Fler sykdommer enn noen gang kan behandles og vi blir flere og flere mennesker. Hvordan møter helsevesenet etterspørselen?
Vi i Cisco har hverken kuren for kreft, Alzheimers eller diabetes. Derimot kan Cisco kurere ineffektivitet gjennom å fjerne mange av barrierene som hindrer optimal prosessflyt, pasientbehandling og -administrasjon. Vi i Cisco har et hovedmål om å endre måten mennesker kobles sammen, samarbeider, får tilgang til og deler informasjon. Alt på en særdeles sikker måte. For helsesektoren har Cisco utviklet dedikerte løsninger basert på flere tiår med erfaring. I tillegg har vi sektorspesifikk og generell innsikt i fremtidige muligheter og behov. Primærmålet for helsesatsingen i Cisco er ikke å lage en så strømlinjeformet teknologiplattform som mulig, men å frigjøre ressurser. Disse ressursene kan brukes på å heve pasientenes totalopplevelse av helsetilbudet og å forbedre kvaliteten på omsorgsarbeidet. Dette sikres blant annet gjennom bedre omsorgskvalitet, mer tilgjengelig omsorgstid som følge av optimalisert prosessflyt og bedre pasientinformasjon. Vi har gitt vår visjon et navn: Cisco Connected Health.

Kontaktperson: Terje Olsen
terjeols@cisco.com
www.cisco.com

Dips

DIPS ASA er den ledende leverandøren av e-helse systemer til norske sykehus. Vi har avtale med tre av fire regionale helseforetak, og samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst har avtale om bruk av selskapets hovedprodukt, DIPS Elektronisk Pasientjournal (EPJ) og Pasientadministrasjon (PAS). Våre løsninger bidrar til at helsepersonell kan realisere vesentlige effektiviseringsgevinster i sin drift, samtidig som de forbedrer kvaliteten i pasientbehandlingen og øker pasientsikkerheten. At det er 80000 brukere av systemet vårt betyr mye. Det vi utvikler brukes av mange, og vi får kontinuerlig tilbakemeldinger som bidrar til at vi utvikler oss videre. Kom og besøk oss på vår stand for å se siste funksjonalitet og snakke med våre eksperter.

Kontaktperson: Ståle Leitvoll
sle@dips.no
www.dips.no

 

Gyldendal Akademisk (Sykepleiehåndboken, SHB)

SHB er et kunnskapsbasert kompetanseverktøy for kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og undervisningssektoren. SHB skal bidra til sikker pasientbehandling og økt kvalitet i helsetjenesten, sikre likebehandling av pasienter og være et verktøy for internundervisning og kompetanseheving.

SHB er et innholdsrikt digitalt kompetanseverktøy som inneholder over 500 artikler og 16 kalkulatorer. SHB er et fullverdig kompetanseverktøy og brukeren har tilgang til en stor mengde medie- og fagstoff i tillegg til prosedyrer. Alle prosedyrer følger en fastlagt mal og navigasjonen er enkel. Prosedyrene er kunnskapsbaserte og utviklet ut i fra metoden beskrevet i AGREE-Instrumentet.

Innholdet i SHB utvikles i et tverrfaglig samarbeid, for å dekke og kvalitetssikre alle deler av innholdet. Det er 16 ulike yrkesgrupper som har deltatt på å utvikle prosedyrer og mediearkivet i SHB. Forfatterne av prosedyrene arbeider i et team av uavhengige fagpersoner. Forfatterne innehar ulik kompetanse, både forsknings- og praktisk kompetanse for å sørge for at prosedyrene utvikles kunnskapsbasert.

SHB er et levende digitalt verktøy i kontinuerlig utvikling. Nytt og revidert innhold i form av prosedyrer, fagstoff, nye medier (videoer, bilder mv) eller andre innholdselementer publiseres og oppdateres fortløpende.  I tillegg til løpende oppdatering av eksisterende innhold, legger vi vekt på en høy nyutviklingsgrad innenfor eksisterende og nye områder.

Gyldendal Akademisk jobber systematisk i alle ledd for å ivareta og kvalitetssikre videre utvikling. Vi har også et sterkt fokus på funksjonalitet i SHB, da det handler om brukers opplevelse og flyt i egen arbeidsprosess. Det kreves lav grad av opplæring og tilgjengeligheten er svært god grunnet våre tilgangsløsninger.

Er du interessert i en prøvetilgang eller ønsker en uforpliktende prat, er du hjertelig velkommen!

Kontaktperson: Helle Sandvik
helle.sandvik@gyldendal.no
www.shb.gyldendal.no

Helsebiblioteket.no

Helsebiblioteket er nå tilgjengelig i nytt, mobilvennlig design. Helsebiblioteket gir gratis tilgang til oppslagsverk, tidsskrifter, databaser, retningslinjer, prosedyrer, skåringsverktøy, blanketter, regelverk og mye mer for alt helsepersonell og for studenter på helsefag i Norge. Tilgangen er den samme uansett om man er på jobb eller hjemme, men for bruk hjemmefra må man registrere seg (gratis) og logge på. Med utgangspunkt i én nettside er det mulig for helsepersonell å finne det meste av det de trenger for å være faglig oppdatert og få svar på de fleste spørsmål i løpet av rimelig kort tid. Helsebiblioteket.no er et offentlig nettsted som driftes i Folkehelseinstituttet.

Kontaktperson: Runar Eggen
runar.eggen@fhi.no
www.helsebiblioteket.no

Hospital IT AS

Hospital IT er en solid, norsk kunnskapsbedrift som fokuserer og retter hele sin virksomhet mot leveranser av IT systemer med tilhørende teknologi til norsk helsesektor. Selskapet har investert betydelige midler i kunnskap, forskning og produktutvikling, spesielt innrettet mot helsesektoren. Våre løsninger tilfører våre kunder helt nye muligheter innen tjenesteinnovasjon, effektivisering og kvalitetsheving med betydelig positivt potensiale på økonomi og operasjonelle kostnader. Vi har siden 2004 levert et bredt spekter av IT systemer til statlig, privat og kommunal virksomhet – alltid med krav om høy tilgjengelighet, oppetid og sikkerhet. Løsningene er levert til sykehus, sykehjem, omsorgsboliger og til hjemmeboende med tilhørende tilrettelagt velferdsteknologi. Dette har gitt Hospital IT god kompetanse og lang erfaring på utvikling, opplæring, service, support og logistikk. All teknologi som tilbys kommuniserer både på WIFI og fysisk kablet IP infrastruktur. Våre systemer krever et minimum av fysisk kabling i bygget noe som gir store fordeler for byggets fleksibilitet, arealdisponering og vedlikeholdskostnader.  SmartSolution programvaren er basert på objektorientert programkode og benytter markedsledende åpne programbiblioteker. Utstyr og sensorer som snakker IP og er markedsledende på pris ytelse, kan anvendes i løsningen. Det gir stor fleksibilitet med hensyn til anskaffelse av sensorikk og annet utstyr. Kommunene investerer derfor ikke i sykesignalanlegg der hoveddelen av investeringen er leverandørproprietær og basert på fysisk kablet infrastruktur som kunden må leve med i byggets operative levetid. Løsningen er bygget for å utnytte automasjon og informasjonsrobotisering og kan samhandle med mange omkringliggende systemer. Det gir kunden unike fordeler med hensyn til systemets driftsoperative egenskaper.
Velkommen til et besøk og en prat på vår stand!

Kontaktperson: Roger Sletta, Hospital IT AS
roger@hospitality.no
www.hospitality.no
 

IKOMM Helse

Ikomm ble etablert i 2003 som et IKS selskap for å drifte sine eierkommuner, Lillehammer, Gausdal og Øyer. Sommeren 2007 ble Ikomm omdannet til et aksjeselskap, med mulighet for å ta inn nye kunder. I dag har selskapet 12.000 daglige brukere, på over 300 lokasjoner, fordelt på Norge, Sverige, Danmark og Finland.
Ikomm sin spesialitet er sentralisering av it-drift og rådgivning innen digitalisering og informasjonssikkerhet.
Ikomm er en totalleverandør av IKT-tjenester til kunder i privat og offentlig sektor, og dekker hele verdikjeden fra konsulent- og rådgivningstjenester til drift og på-stedet tjenester.
Våre snaut 60 ansatte er lokalisert i Fakkelgården på Lillehammer, hvor det er et stort og bredt fagmiljø.

Ikomm Helse tilbyr et komplett IKT-konsept som hjelper kommunale og private helsevirksomheter med å etterleve:
• Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgstjenesten
• Datatilsynets retningslinjer for behandling av sensitive data,
• Bransjens krav til tjenester som støtter Samhandlingsreformens mål om sømløse pasientforløp

Kontaktperson:
Linda Svensrud
Linda.Svendsrud@ikomm.no
www.ikomm.no
 

Imatis AS

Imatis er et norsk IT-selskap som har levert innovative løsninger til helse- og omsorgssektoren siden 2003. Vi har mange års erfaring med å implementere programvare som en integrert del av arbeidsprosessene i helsevesenet. Gjennom samarbeid med sykehus i Norge og Danmark har vi utviklet systemer til ankomstregistrering og køstyring ved poliklinikker, samt elektroniske whiteboards som gir overblikk på avdelingsnivå og støtter pasientflyt både mellom avdelinger på sykehuset og mellom sykehus og andre helseinstitusjoner.

Imatis er også involvert i større prosjekter for oppfølging av pasienter i deres hjem. Våre løsninger legger til rette for egenrapportering og innhenting av sensordata. I tillegg gjør vi mulig å dele informasjon mellom ulike aktører i pasientforløpet. Løsningene våre er i dag i bruk i hele Skandinavia, Australia og Canada.

Kontaktperson: Anund Rannestad
anund.rannestad@imatis.com
www.imatis.com

 

Melin Medical AS

Melin Medicals selvbetjente betalingsterminaler kan nå leveres fullt integrerte mot DIPS. Integrasjonen mot DIPS betyr at enda flere sykehus nå kan få frigjort verdifull tid til det som virkelig betyr noe – behandling av pasienter. Daglig assisterer vi tusener av norske helsearbeidere og titusener av pasienter. Kom innom vår stand på KlinIKT 2016 for mer informasjon.

Kontaktperson: Lasse Moe Hennum
lmh@melinmedical.com
www.melinmedical.com

 

PPS, Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, Cappelen Damm

PPS er en elektronisk database med nærmere 400 prosedyrer i sykepleie. Prosedyrene er basert på et omfattende kunnskapsstoff og inneholder mer enn 1000 illustrasjoner. PPS er utviklet i samarbeid med fagspesialister og er kvalitetssikret av konsulenter med sykepleiefaglig og medisinsk bakgrunn. PPS oppdateres årlig og har 14 års erfaring med systemutvikling og brukermedvirkning.

Effektivitet, lønnsomhet og kvalitet med PPS
Ved å benytte PPS spares ressurser som ellers går med til å utvikle og oppdatere egne prosedyrer. I tillegg gir integrasjon mellom PPS og elektronisk pasientjournal (EPJ) effektiv og kvalitetssikret dokumentasjon i pasientbehandlingen. Gjennom PPS har helsepersonell tilgang til oppdatert kunnskap som bl.a kan benyttes til utvikling av kunnskapsbaserte pleieplaner/behandlingsplaner. Slik bidrar PPS til kunnskapsbasert praksis. PPS medvirker til kontinuitet og kvalitet i pleie og behandling og styrker samhandling mellom spesialist- og kommunehelse-tjenesten.

Integrasjon med andre elektroniske verktøy
PPS er tilrettelagt for dokumentasjon og informasjonshåndtering i pasientjournal (EPJ). PPS kan integreres med ulike kvalitetssystemer.

PPS for alle
PPS brukes aktivt i de fleste kommuner, i spesialisthelsetjenesten og i alle høgskoler og universiteter som utdanner sykepleiere i Norge. Nyansatte sykepleiere og annet helsefaglig personell blir raskere funksjonsdyktige med bruk av PPS.

Kontaktperson: Elsebe Hille
Elsebe.Hille@cappelendamm.no
www.ppsinfo.no

Vakt og Alarm AS

Vakt og Alarm AS er en ledende leverandør av velferdsteknologi til åpen omsorg og institusjoner. Vi har over 25 års erfaring, noe vi har oppnådd ved hjelp av kompetente medarbeidere, fremtidsrettet teknologi og sterkt kundeengasjement.Totalt har vi i dag over 250 kommuner som brukere av våre systemer. Vi leverer trygghetspakker med trygghetsalarm med mulighet for å koble til flere typer sensorer. Vi leverer mobile GPS-løsninger med to-veis tale og løsninger med posisjonering internt i institusjon.
Våre løsninger omfatter også:
– Nattro
– Videotelefoni
– Nøkkelfri elektronisk dørlås
– Personsikring
– Responssenterløsninger (Respons24), bemannet og mobilt
– Helsefaglig alarmmottak
– E-helse, herunder måling av blodtrykk, blodoksygen, spirometri, vekt med mer

Våre løsninger er basert på Helsedirektoratets anbefalinger. Vi er leverandør i Norge for løsninger fra Tunstall, kanskje den mest komplette leverandør som finnes.
Kontaktperson: Daglig leder Lillian S. Lien
lillian@vaktogalarm.no
www.vaktogalarm.no

Print Friendly, PDF & Email