Foredragsholdere


Siden er under utarbeidelse.

 

Christine Bergland

er direktør i Direktoratet for e-helse. Hun har hatt ansvar for gjennomføring av store nasjonale prosjekter som automatisk frikort, e-resept, helsenorge.no og kjernejournal. Christine har vært en pådriver for etableringen av nasjonale arenaer for bedre samhandling og styring av IKT i helsesektoren. I tillegg har hun har hun hatt ansvar for utarbeidelsen av Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022.
Foto: © Rebecca Ravneberg

Stein Bjørnstad

ledet Deloittes operative arbeid med strategirådgivning for offentlig sektor. Han har den doktorgrad i økonomi (innovasjon) fra Handelshøyskolen BI, men har brukt mye av sin karriere på å lete etter bedre måter å levere spesialisthelsetjenester. Etter å ha strevet med informasjonsarkitektur for forskning (eBiobank for universitetssykehusene), medisinsk-teknisk utstyr (for Helse Sør-Øst Rhf), og klinikksystemer (privat aktør) er Stein blitt overbevist om at de grunnleggende strukturene i dagens informasjonsforvaltning ikke vil klare å balansere mellom pasientsikkerhet og informasjonssikkerhet. Sammen med aktører som Blockchangers, prøver Deloitte å finne nye innfallsvinkler. www.linkedin.com/in/stein-bjørnstad

Helge T. Blindheim

Tekst kommer

Hilde Christiansen

er direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest. Er blant annet programeier for Alle møter programmet. Alle møter skal bidra til et bedre tilbud til pasientene med god og forenklet kommunikasjon med pasienter og pårørende, kortere ventetid og ingen tidsfristbrudd. Pasienten skal møte et enhetlig og forutsigbart system i hele Helse Vest, uavhengig av geografisk tilknytning eller konsultasjonsbehov.  Hilde har vært ansatt i Helse Vest siden 2002 og har fra tidligere bakgrunn fra en rekke lederstillinger i privat næringsliv. Hun er opptatt av at vi synliggjør all evne og vilje til god utvikling av spesialisthelsetjenesten, at det riktige som skjer faktisk får sin plass, samtidig som en har respekt for det som tar tid, men at vi ikke underkommuniserer alt det viktige, riktige og gode som faktisk kommer på plass.

Erik Fosse

leder Intervensjonssenteret, som er en forskningsavdeling for utvikling av nye behandlingsmetoder ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Avdelingen forsker også på de samfunnsmessige konsekvensene av nye behandlingsmetoder og nye teknologier som innføres i sykehus.

Clara Gjesdal

Spesialist i revmatologi, mangeårig avdelingsdirektør på Revmatologisk avdeling, nå viseadministrerende direktør i Helse Bergen. Dr grad i epidemiologi med utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Hordaland, 1. amanuensis på UiB i 20% stilling.

Jacob Holter Grundt

er spesialist i barnesykdommer, og har arbeidet ved Barne- og ungdomsavdelingene ved Sykehuset Innlandet Lillehammer og Oslo Universitetssykehus (fra 2015 – d.d.). Han tok i 2017 en doktorgrad ved Universitetet i Bergen, med fokus på tidlige risikofaktorer for overvekt hos barn. Fra oktober 2016 har han vært prosjektleder for prosjekt «Regional EPJ» under program «Regional Klinisk Løsning» i Helse Sør-Øst. Prosjektet har innført regional standard for EPJ ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, og jobber nå med å legge til rette for økt deling av journalinformasjon mellom helsepersonell når de behandler pasienter, samt modernisering av PAS/EPJ løsningen (DIPS) som brukes i Helse Sør-Øst.

Erik M. Hansen

har hovedfag i Informatikk fra Universitetet i Bergen. Forsker/forskningsleder ved Christian Michelsen Research 1983 – 1994, IKT-direktør ved Haukeland Universitetssykehus 1994 – 2004 og adm. dir. i Helse Vest IKT AS fra 2004. Styremedlem i Nasjonal IKT HF.

Gerd Kvale og Bjarne Hansen

Obsessive-compulsive disorder (OCD) can take months of therapy to treat. But Kvale and Hansen, who are clinical psychologists at Haukeland University Hospital in Norway, have shown they can treat it in just four days. Frustrated by the traditional model of ­therapy—­meeting with patients just once or twice a week, with days between sessions to stall progress or give people the chance to drop out—Kvale and Hansen developed a program in which therapists help their patients learn how to deal with anxiety through marathon sessions of exposure therapy. “Patients say it’s hard work and one of the most challenging weeks of their life,” Kvale says. “But the change that they experience through these four days is sort of magic and life-­changing.” So far, about 1,200 people with OCD have gone through the intensive regimen; approximately 70% recover completely and remain in remission four years later, according to a study published in August in the journal Cognitive Behaviour Therapy. And very few of them quit. Kvale and Hansen’s pioneering model of concentrated ­therapy—which the researchers are now testing for panic disorders and social ­anxiety—has spread to Iceland and Sweden and will soon come stateside to a private clinic in Houston. — Mandy Oaklander, Times Magazine

Anders Waage Nilsen

er partner og mulighetsutvikler i New, som hjelper etablert næringsliv med å få nye digitale forretningsenheter raskt på vingene. Han er utdannet innen samfunnsfag og designtenkning, og er teknologispaltist i Dagens Næringsliv. Som 21-åring startet han friluftslivsmagasinet Fri Flyt. De siste 20 årene har han jobbet med teknologi- og gründerprosjekter innenfor media, reiseliv, tjenestedesign og industriell IKT.

 Torbjørg Vanvik

leder Helseplattformen, som skal innføre en felles løsning for pasientjournal for hele befolkningen i Midt-Norge. Hun har bakgrunn fra en rekke lederstillinger innen privat og offentlig virksomhet, og erfaring fra flere store IKT-prosjekter med tilhørende omstilling. Helseplattformen er utprøvingsregion for det nasjonale målbildet «Én innbygger – én journal», og et unikt tverrgående samarbeid mellom Trondheim kommune og spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Alle kommuner i Midt-Norge har opsjonsavtaler om å slutte seg til løsningen. Etter arbeidet med en omfattende, offentlig anskaffelse der flere store, internasjonale aktører konkurrerte om oppdraget, rulles nå innføringsprosjektet ut i samarbeid med leverandøren Epic.

 

Kristin Weidemann Wieland

er områdedirektør i KS (Kommunesektorens organisasjon) for Forskning, innovasjon og digitalisering, og er brennende opptatt av hvordan disse fagområdene må brukes som aktive virkemidler til utvikling og omstilling av offentlig sektor.  Offentlige tjenester møtes i innbyggernes liv i kommunesektoren, og Kristin har et sterkt engasjement for at ulike sektorer og forvaltningsnivå må jobbe sammen for å levere kvalitet gjennom helhetlige og samordnede tjenester. Kristin har flere års erfaring både fra toppledelsen i Helse Sør-Øst og Bærum kommune før hun kom til KS, og kjenner dermed helsetjenesten fra flere sider. Hun har sittet i Nasjonalt ehelsestyre siden starten.

Print Friendly, PDF & Email