Foredragsholdere


Her kommer informasjon om foredragsholderne (side under utarbeidelse).

Dag Ausen

er forskningsleder og prosjektleder ved SINTEF Digital i Oslo. Han har 25 års erfaring med forskning og innovasjon og har de siste 8-10 årene jobbet med bruk av teknologi i helsesektoren. Han har bl.a. ledet prosjektet “Trygge spor” som har laget løsninger og tjenesteforløp for bruk av GPS i demensomsorgen og det nylig avsluttede innovasjonsprosjektet “Samhandling og oppgavestøtte på KAD i Oslo”. Her er det utviklet digital beslutningsstøtte og nye arbeidsprosesser for leger, sykepleiere og andre ansatte på KAD-enheten.

Gaute Godager

er psykologspesialist ved Oslo Universitetssykehus. Han var med å grunnlegge Funcom, Norges største dataspillutvikler, i 1993. Han sluttet der i 2008, og har siden jobbet som psykolog og som utvikler av spillifiserte (“gamification”) læringsprodukter.

Hans Nielsen Hauge

er nevrokirurg, tidligere leder av Enhet for e-helse Helse Sør-Øst. Han har arbeidet med utredningen av “En innbygger – en journal” og er nå engasjert som medisinskfaglig rådgiver i prosjektet “Pasientens legemiddelliste” i E-helsedirektoratet som alle får stifte bekjentskap med i løpet av de neste 2-3 årene. Han er også forfatter av boken “Den digitale  helsetjenesten” (2017), og har i mer enn 20 år arbeidet med klinisk IKT i forskjellige sammenhenger

Eva Jarbekk

er en av landets mest kjente personvernadvokater og regnes som en av de dyktigste eksperter på GDPR. Hun er advokat og partner i Schjødt hvor hun arbeider med skytjenester, personvern og generelle IKT-problemstillinger. Hun har ledet Personvernnemnda i to perioder og har deltatt i flere offentlige utvalg, bla Digitalt Sårbarhetsutvalg, Evalueringsutvalget for EOS-tjenestene og Lysne 2 om digitalt grenseforsvar. Hun holder mange foredrag både i Norge og utenlands. Eva har en blogg om personvern og teknologijuss på nettavisen og legger stadig ut personvernnyheter på sin linkedin-profil.

Roger Jenssen

er prosjektdirektør i Sykehuset Innlandet HF og leder helseforetakets planarbeid med en fremtidig sykehusstruktur. Sykehuset Innlandet HF vedtok i oktober 2017 et framtidig målbilde med et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus i regionen, kalt Mjøssykehuset. Roger er utdannet jurist og har i tillegg utdanning innenfor prosjekt- og endringsledelse. Han har hatt flere lederstillinger i Forsvarsbygg, og har bred erfaring fra store utviklingsprosjekter i forsvarssektoren.

Joakim Lystad

er naturforvaltningskandidat fra Norges landbrukshøgskole (NMBU) i 1978.
Han har vært salgssjef i et amerikansk programvareselskap, underdirektør i Miljøverndepartementet, kontroll- og beredskapsdirektør i Statens forurensningstilsyn (SFT), administrerende direktør i Mattilsynet og arbeids- og velferdsdirektør.
Nå er han spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet.

Robert Nystuen

er avdelingsdirektør i Divisjon Strategi ved Direktoratet for e-helse. Han er utdannet som høyskolekandidat økonomi og administrasjon, deretter utdannet til sykepleier og senere har han tatt mastergrad i helseinformatikk. Han har jobbet i primærhelsetjenesten og senere mange år i spesialisthelsetjenesten ved Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF. I Direktoratet er ansvarsområdene blant annet forvaltning av Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan.

Ellen Henriette Pettersen

er lege og dr medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet. I tillegg til å legge til rette for god kvalitet på pasientbehandlingen i hele sykehuset jobber hun med utviklingen av det fremtidige spesialisthelsetjenestetilbudet i Innlandet. Både nye arbeidsformer og ny sykehusstruktur skal på plass og hun er sentral i arbeidet med utviklingen av gode prehospitale tjenester, desentraliserte tjenester, tjenester i samarbeid med kommunene og spesialiserte tilbud. Hun sitter også i utvidet ledergruppe ved Institutt for helsevitenskap NTNU i Gjøvik. Pettersen er genuint opptatt av forbedringsarbeid og sammenhengen mellom hverdagslige endringer og utvikling av bedre virkemidler for kvalitet, som digitalisering. Hun har tidligere erfaring med LEAN med spesielt fokus på ledelse og pasientforløp.

Gunn Hilde Rotvold

har nylig tiltrådt som Programleder for Nasjonalt Velferdsteknologiprogram og er ansatt i Helsedirektoratet. Rotvold er fra Tromsø og kommer fra Nasjonalt senter for ehelseforskning (NSE) der hun har vært prosjektleder for en rekke prosjekter i samarbeid med Direktoratet for ehelse og Helsedirektoratet. Hun er Cand.polit i Sosiologi og har jobbet med eHelse og velferdsteknologi helt fra 1999 ved det som da het Nasjonalt senter for Telemedisin. Har også vært 4 år i konsulentbransjen og ca. 3 år som prosjektleder i Helse Nord IKT.

 

 Mikael Bay Skilbreid

var programchef på Sundhedsplatformen, der er den største offentlige helse-it investering i Danmark. Sundhedsplatformen dækker 2 af de 5 regioner i Danmark, hvilket svare til ca. 2,5 mio. borgere. Systemet anvendes af 54.000 klinikere på sygehusene.

Mikael Bay Skilbreid har tidligere været programchef i Lægemiddelverket i Danmark, hvor han havde ansvaret for udviklingen og implementeringen af et fælles fag- og journalsystem til Lægemiddelverkets 550 medarbejdere. Tidligere har Mikael være ITK chef og projektleder for et socialsystem til alle 98 kommuner i Danmark. Mikael er cand.scient.pol. (Statsvidenskab) fra Århus Universitet.

Torbjørg Vanvik

er programdirektør og leder Helseplattformen, programmet som anskaffer en felles løsning for helsejournal for hele befolkningen i Midt-Norge. Hun har bakgrunn fra en rekke lederstillinger innen privat og offentlig virksomhet, og har mye erfaring med store IKT-prosjekter med tilhørende omstilling. I 2011 ble hun tilsatt som direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge.Helseplattformen fikk sin oppstart som del av den nye IKT-strategien fra 2012, da det ble klart at helseforetaket trengte en ny løsning for PAS/EPJ. Programmet ble etablert i 2015, og Torbjørg har siden da bygd opp en prosjektorganisasjon med håndplukkede medarbeidere fra alle områder i helsetjenesten, fra sykehus og kommuner, samt spesialister på helseteknologi, prosjektstyring og offentlige anskaffelser. I juni 2016 fikk Helseplattformen i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å være spydspiss også for den nasjonale løsningen som beskrives i «Én innbygger – én journal». Fem internasjonale leverandørselskap konkurrerer nå om oppdraget.

Print Friendly, PDF & Email