Call for Papers


Retningslinjer for paper sesjoner

Et abstract til paper presentasjon kan maksimalt være på 250 ord (pkt. 3 – 5 under) og skal inneholde følgende:

  1. Tittel på paper
  2. Forfatter(e) av abstract og kontaktinformasjon
  3. Problemstilling
  4. Metodisk tilnærming
  5. Kort presentasjon av eventuelle hovedfunn

Alle som presenterer paper oppfordres til å ha med kopier av sitt paper på konferansen.

Paper sesjoner Paper sesjoner består av muntlig fremføring og diskusjon av pågående eller avsluttet forskningsprosjekt. Den muntlige presentasjonen av paperet er begrenset til 18 minutter og ytterliggere 5 minutter til diskusjon. En deltaker har en begrensning på fremføring av 2 papers på konferansen (kan være medforfatter på flere).

Det er ikke lenger anledning til innsending av abstracts.

Print Friendly, PDF & Email