Parallelle sesjoner


Program – tirsdag 17. oktober

 

08:30

Sesjon 1A – 1C

Sesjon 1A – Barn og unge

Møteleder: Anne Stine Dolva, Høgskolen i Innlandet

Empowerment i børnehøjde
v/Christina Strandholdt Andersen, Høgskolen i Innlandet
Barn som medskapere av kunnskap i forskning
v/Ellen Berg Svendby, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus HF
Å bringe inn flere stemmer i forskningen – erfaringer med bruk av medforskere i et phd prosjekt
v/Ellen Syrstad, VID vitenskapelige høyskole
Mellom praksis, utdanning og forsking. Forskingssirkel som strategi for utvikling av ny kunnskap og praksis kring barn og unge sin medverknad i barnevernet.
v/Merete Tunestveit og Berit Marie Njøs, Høgskulen på Vestlandet, Sogndal

Sesjon 1B – Utviklingshemming 1

Møteleder: Anna Kittelsaa, NTNU Samfunnsforskning

Erfaringer med brukermedvirkning i en undersøkelse av levekårssituasjonen til mennesker med utviklingshemming i samiske områder
v/Karl-Johan Sørensen Ellefsen, UiT, Norges Arktiske Universitet
Forskning om og sammen med personer med alvorlig nedsatte kognitive og kommunikative funksjoner
v/Anita Gjermestad, VID Vitenskapelige Høyskole
Aktivitetsbasert avlastning for barn- og ungdom med autismespekter diagnose
v/Inger Helen Midtgård, Høgskulen på Vestlandet og Elisabeth Valmyr Bania, Høgskulen på Vestlandet og NTNU, RKBU Midt-Norge
Involvering av personer med utviklingshemming i et prosjekt om levevaner, livsstil og deltakelse.
v/Jenny Frogner, NTNU

Sesjon 1C – Prosess 1

Møteleder: Per Koren Solvang, Høgskolen i Oslo og Akershus

Utfordringer ved forskning styrt av de utforskede
v/Marte Feiring, Høgskolen i Oslo og Akershus
Hvordan opplever medforskere og forskere samarbeidet? Erfaringer fra forskningsprosjektet «Brukermedvirkning – fra politikk til praksis»
v/Ole Petter Askheim, Høgskolen i Innlandet og medforsker Mette Haaland Øverby
Brukermedvirkning i forskning: kun i festtaler eller også i praksis?
v/Anne-Mette Bredahl, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser/ Sunnaas Sykehus
Medforskning som en brukers dannelsesreise
v/ Ann-Mari Lofthus, Høgskolen i Innlandet

09.45

Pause

10.00

Sesjon 2A – 2C

Sesjon 2A – Utviklingshemming 2

Møteleder: Christina S. Andersen, Høgskolen i Innlandet

«Brukerundersøkelser for personer med utviklingshemming?»
v/Aud Elisabeth Witsø, NTNU
Deltakerinvolvert forskning. Utviklingshemming, medborgerskap og mestring av hverdagsliv
v/Anna Chalachanová, VID vitenskapelige høgskole
Medvirkning gjennom dialogkonferanser
v/Anna M. Kittelsaa, NTNU Samfunnsforskning
Fra «å spørre boligen om lov» til å «øve på å sette ned foten». Om kreative workshops som metodisk strategi for å utforske selvbestemmelse.
v/Hilde Guddingsmo, Nord universitet

Sesjon 2B – Formidling

Møteleder: Torhild Holthe, Høgskolen i Oslo og Akershus

Brukermedvirkning i kunnskapstranslasjon: Erfaringer og utfordringer ved implementering av forskningsresultater til praksis
v/Gry Velvin og Trine Bathen, TRS Kompetansesenter for sjeldne diagnose, Sunnaas sykehus
Når forsker og bruker skal skrive sammen
v/Heidi Kvalvaag, Intstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Høgskolen i Oslo og Akershus
Samarbeidsbasert forskning – er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?
v/Mette Haaland-Øverby, Nasjonal Kompetansetjeneste for Læring og Mestring innen Helse, Oslo Universitetssykehus

Sesjon 2C – Prosess 2

Møteleder: Ole Petter Askheim, Høgskolen i Innlandet

Users and researchers interacting
v/Per Koren Solvang, Høgskolen i Oslo og Akershus
Fra brukermedvirkning til demokrati – språk og makt i samarbeid med bostedsløse.
v/Håvard Aaslund, Høgskolen i Oslo og Akershus
Salutogen brukermedvirkning – erfaringer fra samarbeid mellom en rådgivningsgruppe og forskere i et prosjekt om god psykisk helse for personer med psykisk lidelse.
v/Nina Helen Mjøsund, Vestre Viken HF, Klinikk for Psykisk helse og rus

11.15

Pause

11.30

Sesjon 3A – 3C

Sesjon 3A – Metode

Møteleder: Sidsel Natland, Høgskolen i Oslo og Akershus

Erfaringer med å analysere data sammen med medforskere med utviklingshemming
v/May Østby, Marit Haugenes, Camilla Høgstøyl, Ole Magnus Oterhals, Magnus Sten, Guro Fiskergård Werner og Aud Elisabeth Witsø, Høgskolen i Molde, Nord Universitet og NTNU
Med-forskarar: Opplæring eller ikkje?
v/Torill Eide, Høgskolen i Sørøst-Norge
Deltakende aksjonsforskning i Forskningssirkel – Hvem gjør hva i forskningsprosessen?
v/Sissel Seim, Inger Johanne Solheim og Svanhildur Gudmundsdottir, Høgskulen på Vestlandet
Dialog-caféer som metode for brukermedvirkning med hjemmeboende eldre
v/Torhild Holthe og Adele Flakke Johannessen, Høgskolen i Oslo & Akershus

Sesjon 3B – Rehabilitering

Møteleder: Marte Feiring, Høgskolen i Oslo og Akershus

Pasientinnflytelse og pasienterfaringer som perspektiver i utvikling av studie om hverdagsrehabilitering
v/Aud Moe, førsteamanuensis Nord universitet/ Senter for omsorgsforskning midt
Utvikling av modell for brukerinvolvering i forskning innen rehabilitering
v/Per Oretorp, Universitetet i Oslo
Mellom empowerment og forskernytte – om ulike formål for brukerinvolvering i forskning belyst gjennom brukerpanelet i prosjektet «Transitions in rehabilitation»
v/Tone Alm Andreassen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Sesjon 3C – Prosess 3

Møteleder: Terje Olsen, Nordlandsforskning

Hva det gjør med brukermedvirkeren – erfaringer fra medforskning i et prosjekt om psykisk helse
v/Sven Liang Jensen, Vestre Viken HF, Klinikk for Psykisk helse og rus
Brukermedvirkning forskning-Erfaringer fra brukerrepresentanter og forskere
v/Susanne Stuhlfauth, Institutt for sykepleieforskning, Universitet i Oslo
Participant participation in lifeworld Research
v/Sanne Angel, Aarhus Universitet/Høgskolen i Molde
Programme on User UserAge: A Research Programme on User Participation in Research on Ageing and Health
v/Oskar Jonsson, Department of Health Sciences, Faculty of Medicine & Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE), Lund University og User Board Chair Stig Ålund, Sverige
Print Friendly, PDF & Email