Presentasjoner


Her har vi lagt ut presentasjoner fra innlegg under konferansen. Der det mangler presentasjoner har vi ikke fått samtykke til å legge ut presentasjon. Presentasjonen er linket opp fra foredragsholders navn.

Plenum

Participatory research and user-led research: novelties and dilemmas
v/Professor of User-Led Research Diana Rose, King’s College London

Child-led research in contemporary society: critical issues, impact and its place in participatory research
v/Professor Mary Kellett, Executive Dean, Faculty of Wellbeing, Education & Language Studies, The Open University

«Unge eksperter» – Systematisk innhenting av kunnskap fra barn unge
v/Morten Hendis og Jonas Bjørkli, Barneombudet

Brukermedvirkning i forskning: Muligheter og utfordringer for helse- og sosialfagene
v/professor Ole Petter Askheim, Høgskolen i Innlandet

Sesjoner

Barn og unge

Mellom praksis, utdanning og forsking. Forskingssirkel som strategi for utvikling av ny kunnskap og praksis kring barn og unge sin medverknad i barnevernet.
v/Merete Tunestveit og  Berit Marie Njøs, Høgskulen på Vestlandet, Sogndal

Formidling

Når forsker og bruker skal skrive sammen
v/Heidi Kvalvaag, Intstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Høgskolen i Oslo og Akers

Samarbeidsbasert forskning – er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?
v/Mette Haaland-Øverby, Nasjonal Kompetansetjeneste for Læring og Mestring innen Helse, Oslo Universitetssykehus

Brukermedvirkning i kunnskapstranslasjon: Erfaringer og utfordringer ved implementering av forskningsresultater til praksis
v/Gry Velvin og Trine Bathen, TRS Kompetansesenter for sjeldne diagnose, Sunnaas sykehus

Metode

Med-forskarar: Opplæring eller ikkje?
v/Torill Eide, Høgskolen i Sørøst-Norge

Deltakende aksjonsforskning i Forskningssirkel – Hvem gjør hva i forskningsprosessen?
v/Sissel Seim, Inger Johanne Solheim og Svanhildur Gudmundsdottir, Høgskulen på Vestlandet

Dialog-caféer som metode for brukermedvirkning med hjemmeboende eldre
v/Torhild Holthe og  Adele Flakke Johannessen, Høgskolen i Oslo & Akershus

Med-forskarar: Opplæring eller ikkje?
v/Torill Eide, Høgskolen i Sørøst-Norge

Erfaringer med å analysere data sammen med medforskere med utviklingshemming
v/May Østby, Marit Haugenes, Camilla Høgstøyl, Ole Magnus Oterhals, Magnus Sten, Guro Fiskergård Werner og Aud Elisabeth Witsø, Høgskolen i Molde, Nord Universitet og NTNU

Prosess

Brukermedvirkning i forskning: kun i festtaler eller også i praksis?
v/Anne-Mette Bredahl, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser/ Sunnaas Sykehus

Hvordan opplever medforskere og forskere samarbeidet? Erfaringer fra forskningsprosjektet «Brukermedvirkning – fra politikk til praksis» v/Ole Petter Askheim, Høgskolen i Innlandet og medforsker Mette Haaland Øverby

Fra brukermedvirkning til demokrati – språk og makt i samarbeid med bostedsløse.
v/Håvard Aaslund, Høgskolen i Oslo og Akershus

Brukermedvirkning forskning-Erfaringer fra brukerrepresentanter og forskere
v/Susanne Stuhlfauth, Institutt for sykepleieforskning, Universitet i Oslo

Participant participation in lifeworld Research
v/Sanne Angel, Aarhus Universitet/Høgskolen i Molde

Salutogen brukermedvirkning – erfaringer fra samarbeid mellom en rådgivningsgruppe og forskere i et prosjekt om god psykisk helse for personer med psykisk lidelse.
v/Nina Helen Mjøsund, Vestre Viken HF, Klinikk for Psykisk helse og rus

Hva det gjør med brukermedvirkeren – erfaringer fra medforskning i et prosjekt om psykisk helse
v/Sven Liang Jensen, Vestre Viken HF, Klinikk for Psykisk helse og rus

Programme on User UserAge: A Research Programme on User Participation in Research on Ageing and Health
v/Oskar Jonsson, Department of Health Sciences, Faculty of Medicine & Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE), Lund University og User Board Chair Stig Ålund, Sverige

Rehabilitering

Pasientinnflytelse og pasienterfaringer som perspektiver i utvikling av studie om hverdagsrehabilitering
v/Aud Moe, førsteamanuensis Nord universitet/ Senter for omsorgsforskning midt

Utvikling av modell for brukerinvolvering i forskning innen rehabilitering
v/Per OretorpUniversitetet i Oslo

Utviklingshemming

Aktivitetsbasert avlastning for barn- og ungdom med autismespekter diagnose
v/Inger Helen Midtgård, Høgskulen på Vestlandet og Elisabeth Valmyr Bania, Høgskulen på Vestlandet og NTNU, RKBU Midt-Norge

Forskning om og sammen med personer med alvorlig nedsatte kognitive og kommunikative funksjoner
v/Anita Gjermestad, VID Vitenskapelige Høyskole, VID Vitenskapelige Høyskole

Erfaringer med brukermedvirkning i en undersøkelse av levekårssituasjonen til mennesker med utviklingshemming i samiske områder
v/Karl-Johan Sørensen Ellefsen, UiT, Norges Arktiske Universitet

Medvirkning gjennom dialogkonferanser
v/Anna M. Kittelsaa, NTNU Samfunnsforskning

Print Friendly, PDF & Email