Ole Petter Askheim


Ole Petter Askheim er professor ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag og knyttet til Senter for innovasjon i tjenesteyting ved Høgskolen i Innlandet. Han har i sin forskning vært opptatt av hva som ligger bak målsettinger som normalisering, brukermedvirkning og empowerment og hvordan slike mål har blitt søkt realisert i praksis. Hans empiriske forskning har særlig vært rettet mot funksjonshemmede og psykisk helse feltet.

Print Friendly, PDF & Email