Foredragsholdere


Foredragsholderne står oppført i den rekkefølge de kommer i programmet og blir oppdatert fortløpende.

 

Portrett Lilly Ann ElvestadLilly Ann Elvestad

Elvestad er er Generalsekretær i FFO. Hun er utdannet statsviter og samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen med en MBA fra USA. Elvestad har erfaring fra både departement og fylkeskommune. Før FFO jobbet hun i ulike lederstillinger i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Elvestad vil i sitt foredrag gi innsikt i FFO sin erfaring med brukermedvirkning, både i forhold til systemutvikling, tjenesteutvikling og ikke minst også i forhold til den enkeltes pasients rolle i å aktivt medvirke i egen behandling. Hun vil dele noen erfaringer knyttet til utfordringer i arbeidet med å få til reell medvirkning og komme med innspill til hvordan vi kan styrke medvirkning generelt.

 


Portrett av Una StenbergUna Stenberg

Stenberg er seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Hun har bakgrunn fra sosialt arbeid og har jobbet i mange år som sykehussosionom på Rikshospitalet. I sin doktorgrad undersøkte Stenberg psykososiale utfordringer hos pårørende til personer med kreft. Innenfor forskning jobber hun med prosjekter som på ulike måter belyser hva, for hvem, hvordan og når ulike tilbud med mål om læring og mestring kan bidra til å hjelpe personer som lever med langvarige helseutfordringer til et så godt liv som mulig.

I sitt felles foredrag skal Stenberg, Vågan og Haaland-Øverby på rekordtid forsøke å oppdatere dere på status for forskningen i lærings- og mestringsfeltet. Blant annet skal de for første gang presentere resultater fra den helt ferske gjennomgangen av forskning på effekter og nytteverdi av tilbud til barn og unge.

 


Portrett Mette Haaland-ØverbyMette Haaland-Øverby

Haaland-Øverby jobber som medforsker ved NK LMH. Hun har samfunnsvitenskapelig bakgrunn og har jobbet med å øke kunnskap om helsefremmende bedringsprosesser og medvirkning som representant for brukerperspektivet gjennom både formidling, fagutvikling og forskning. Haaland-Øverby er opptatt av at helsetjenestene skal møte de behov den enkelte har, og at tiltak skal bidra til at brukerne utvikler sin evne til å mestre hverdagen på en god måte for seg. Hun er spesielt opptatt av hvordan tverrfaglige samarbeid som inkluderer personer med erfaringskompetanse kan bidra til dette.

Om foredraget på konferansen: se Una over.

 


André Vågan

André Vågan er seniorforsker ved NK LMH, André skrev doktorgrad om identitetsutvikling blant medisinstudenter og har senere forsket på læring i flere ulike profesjonsutdanninger. Senere har han vært opptatt av helsepedagogikk hvor han blant annet har oppsummert forskning om helsepedagogisk kompetanse. Slik kompetanse er viktig for å legge godt til rette for læring og mestring. Han har også sammenstilt og utdypet sentrale begreper og teorier innen lærings- og mestringsfeltet. 

Om foredraget på konferansen: se Una over.

 

 


Elin Fjerstad og Torkil Berge

Elin Fjerstad er psykolog ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Hun har selv hatt leddgikt siden hun var ett år gammel. Fjerstad har skrevet fagboken Frisk og kronisk syk og, sammen med Torkil Berge, selvhjelpsbøkene Lev godt med sykdom og Energityvene – utmattelse i sykdom og hverdag. Sammen med to andre har de skrevet en fagbok om klinisk helsepsykologi som kommer ut i 2019.

Torkil Berge er psykolog ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo og er leder av Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Berge har skrevet selvhjelpsbøker om angst og depresjon, og han har også skrevet og redigert fagbøker om behandling av ulike former for psykiske lidelser og om forholdet mellom arbeid og psykisk helse. De to siste bøkene er om utmattelse i sykdom og hverdag og om å kunne leve godt med somatisk sykdom, basert på erfaringer fra Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken ved Diakonhjemmet Sykehus.

I sitt foredrag vil Fjerstad og Berge snakke om å leve godt med kronisk sykdom. Kronisk sykdom innebærer å være frisk og syk på samme tid, og å kunne gi sykdom akkurat nok oppmerksomhet til at vi får det beste ut av livet. Det er en krevende balansekunst, og til det trenger vi mentale verktøy for mestring. Vi kan ikke tenke oss friske, men vi kan tenke oss sterke og verdige, for bedre å kunne tåle plagene og samtidig ha et godt liv.

 


Pål Gulbrandsen

Gulbrandsen er tidligere allmennlege, spesialist i samfunnsmedisin og professor i helsetjenesteforskning ved Universitetet i Oslo. De siste 25 årene har han forsket på lege-pasientforholdet og klinisk kommunikasjon.

Pasientmedvirkning ved beslutninger er lovfestet og en følge av en 40 år lang kamp for at pasienter skal bli bedre hørt i møter med leger. Mye av forskningen har vært ideologisk drevet, og man har oversett alle de hindre som står i veien for at målet oppnås. Det viktigste er kanskje sårbarhet. Alle mennesker er sårbare, også legene. I sitt foredrag vil Gulbrandsen forklare hvordan dette virker inn på samtalene, og hvordan vi må tenke og trene for å bruke sårbarheten konstruktivt slik at pasientene føler seg bedre ivaretatt.

 


Leoul Mekonen

Mekonen er ansatt som studieleder ved Regionsenter for Barn og Unges Psykiske helse Øst og Sør. Han er utdannet sosionom (HiO) og tolk (UiB) og har en master i helsefremmende arbeid fra Høgskolen i Gjøvik (HiG). Han har diverse erfaring i arbeid med barn og ungdom med minoritetsbakgrunn i Norge. Mekonen holder en rekke kurs for ulike yrkesgrupper om helse– og sosialt arbeid for etniske minoriteter, og han byr på levende historier om egne erfaringer som asylsøker, fagperson og innvandrer i Norge.

I sitt foredrag vil Mekonen gi oss innsikt i betydningen av kultur og kulturkompetanse omkring disse spørsmålene: Hva innebærer begrepet kulturkompetanse? Er det mulig å tilby en godt tilpasset helsetjeneste uten å være kultursensitiv? På hvilken måte påvirker kultur menneskets helse og relasjonen/kommunikasjonen mellom pasienten og behandleren?

 


Cecilie Varsi

Varsi er postdoktor ved Senter for pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning (SPS), Oslo Universitetssykehus HF. Hun er involvert i en rekke forskningsprosjekter som utvikler og forsker på e-helseløsninger og deres nytte og effekt for brukerne. Hun har spesielt fokus på implementeringen av disse e-helseløsningene til ordinær klinisk praksis. Varsi har bakgrunn som sykepleier, har mange års ledererfaring og doktorgrad innenfor e-helse og implementering. Se mer på www.spsresearch.no.

I sitt foredrag vil Varsi presentere studier av ulike e-helseløsninger utviklet ved SPS. Foredraget vil gi innblikk i de ulike løsningene, hvordan de er utviklet i samarbeid med brukerne, hvordan de kan bidra til læring og mestring for brukerne og erfaringer knyttet til implementering av løsningene i klinisk praksis. Det blir en smakebit på hvordan e-helseløsninger kan bidra til menneskers læring og mestring av sykdom.

 


Anette Remme

Anette er prosjektleder for seksuell helse i Unge funksjonshemmede og har bakgrunn fra samfunnsvitenskapelig mastergrad i bærekraftig utvikling, fra Universitetet i Oslo. Hun skrev masteroppgave om maskulinitet, HIV og vold mot kvinner, med feltarbeid i Sør-Afrika. Organisasjonsbakgrunn fra Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Sex og Politikk og Redd Barna. Har jobbet med barn og unge, utdanning, likestilling, seksuelle rettigheter og helse. Blant annet representert ungdom/LNU under FN møter om unges seksuelle helse (Befolkningskommisjonen) og om HIV (Høynivåmøte på HIV). Ledet kampanje om skeive ungdoms rettigheter i SAIH. Jobbet med politisk påvirkning for Sex og Politikk og Redd Barna.

Foredraget skal omhandle funn fra prosjektet «Sex som funker», hvor helsepersonell og ungdom med nedsatt funksjonsevne og kroniske diagnoser har blitt intervjuet. Anette ønsker at deltakerne skal sitte igjen med mer kunnskap om hvordan seksuell helse henger sammen med fysisk og psykisk helse. At de skal bli bevisst på at alle har en seksualitet og at det finnes et stort mangfold innen seksualitet. Det er viktig å utfordre normer og tabuer knyttet til dette temaet for å sikre at alle får helsehjelpen de trenger, og ingen behøver å leve med skam.

 


Are Saastad

Saastad har ledet Reform – ressurssenter for menn siden 2012. Han er utdannet hjelpepleier, med bakgrunn fra psykiatrien, og har lang erfaring som faglig tillitsvalgt, forfatter og samfunnsdebattant. Saastad har også jobbet journalistisk og blant annet vært ansatt i Rådet for psykisk helse og i Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatrien.

Om sitt foredrag sier Saastad følgende: Det er lite ramaskrik rundt det faktum at menn lever kortere enn kvinner. Menn lever mer usunt og risikopreget, og de går for sent til legen. Men er helsevesenet egentlig tilpasset menn – og vet klinikere hvordan de skal forholde seg til dem? Bryr vi oss egentlig?

 


Portrett Margreth OlinMargreth Olin

Olin er norsk filmregissør og manusforfatter. Hun har utdannelse fra Universitetet i Bergen og Høgskulen i Volda. Olin er kjent for blant annet dokumentarfilmene Kroppen min (2002), Ungdommens råskap (2004) og Mannen fra Snåsa (2016).

Margreth sier følgende om sitt foredrag: I løpet av noen minutter en formiddag endres våre liv. Min mann faller om gata med et massivt hjerneslag. Beskjed om at han kan dø, uker i koma, fire store operasjoner i hodet, funksjonstap utgjør traumet vi hurtig beveger oss inn i. Hvordan takler vi dette? Hvilke forutsetninger har vi for å takle det? Et brutalt møte med det mest sårbare i oss selv, med et helsevesen som svikter når det gjelder som mest, men som også redder livet til min samboer. Opptrening, livsmestring, et liv med assistenter for den syke. Pårørenderollen – en familie i fritt fall.

 

 

Print Friendly, PDF & Email