Keynotes


Mary Uhl-Bien

Mary Uhl-Bien er professor i ledelse ved Neeley School of Business, Texas Christian University. Hun er mest kjent for sin forskning om relasjonell ledelse, og for sitt «follower-centered perspectives on leadership». Hun har publisert i tidsskrift som Academy of Management Journal, MIT Sloan Management Review, Human Relations, The Leadership Quarterly, Journal of Applied Psychology, og var en av redaktørene for The SAGE Handbook of Leadership. Flere av hennes nyeste publikasjoner omhandler ledelse i organisasjoner som preges av stor kompleksitet, dynamiske omgivelser og innovasjonsaktivitet. Mary Uhl-Bien har hatt flere gjesteopphold ved universitet i Europa – blant annet Lund og Gøteborg. Hun fremstår som en brobygger mellom amerikansk og europeisk ledelsesforskning, og som siteres hyppig både innen mainstream-litteraturen og critical management studies.

 


Christopher Hood

Christopher Hood er professor ved All Souls College Oxford. Han er mest kjent for sin artikkel fra 1991 «A Public Management for All Seasons» der han identifiserer og navngir en administrative megatrend som New Public Management (NPM). Hood påpeker at reformer aldri er verdinøytrale, og kan ikke forstås uavhengig av tid og sted. Foruten en rekke artikler og bokkapitler i antologier har Hood skrevet bøker som: Administrative Argument, 1991 (med Michael Jackson) og The Art of the State. Culture, Rhetoric, and Public Management, 1998. Videre The Tools of Government in the Digital Age, 2007 (med Helen Margetts), The Blame Game: Spin, Bureaucracy, and Self-Preservation in Government, 2010, A Government that Worked Better and Cost Less? , 2015 (med Ruth Dixon) og A Century of Fiscal Squeeze Politics: 100 Years of Austerity, Politics and Bureaucracy in Britain, 2017 (med Rozana Himaz)

 


Stewart Clegg

Stewart Clegg er Distinguished Professor of Management, University of Technology Sydney, og tilknyttet CBSI – Centre for Business and Social Innovation. Han har en omfattende produksjon av artikler, kapitler i antologier, monografier, lærebøker, og har redigert en rekke håndbøker og encyklopedia innen organisasjonsfaget. Clegg er aller mest kjent for sine studier av makt. Bøkene Frameworks of Power, 1989, og Power and Organizations, 2006 (med David Courpasson) er oversatt til en rekke språk og er standardverk på feltet. De senere årene har han forsket på fenomen som bl.a. kreativitet, megaprosjekter, strategi, bærekraft og sosiale innovasjoner. Sammen med Cary L. Cooper redigerte han nylig The SAGE Handbook of Organizational Behavior i to bind. Boka Idea Work. Lessons of the Extraordinary in Everyday Creativity (skrevet sammen med Arne Carlsen og Reidar Gjersvik) er også utgitt på norsk.

 


Benedicte Brøgger

Benedicte Brøgger er professor i forretningsutvikling og innovasjon ved Handelshøyskolen BI og har doktorgrad i sosialantropologi. Hun har tidligere vært forskningsleder ved Arbeidsforsknings-instituttet (AFI), og gjesteforsker ved University of Chicago. Tema for hennes forskning er kulturelle sider ved forretningsvirksomhet og vekst, og betingelsene for samforstand og gjensidig forpliktende samarbeid mellom interessentgrupper. Brøgger har gjennomført flere lange feltarbeid i Sørøst-Asia, og flere korte feltarbeid i forbindelse med utviklingsprosjekter i varehandel, olje- og energi, prosessindustribedrifter og i kommunal sektor. Hun har publisert i tidsskrift som Economic and Industrial Democracy, Action Research, Social Anthropology og nylig utgitt boken Sosialt entreprenørskap i Norge.

 


Jan Fagerberg

Jan Fagerberg er professor ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ved Universitetet i Oslo. Han har en stor produksjon av vitenskapelige artikler i ledende journaler og har vært medredaktør og bidragsyter i en rekke internasjonale forskningsantologier. Han har spilt en viktig rolle i å kartlegge innovasjonsforskningens intellektuelle røtter og kunnskapsbase. Dette arbeidet resulterte bl.a. i utgivelsen av The Oxford Handbook of Innovation (2004, redigert sammen med David C. Mowery og Richard R. Nelson). Jan Fagerberg har forsket på innovasjonshistorie, innovasjonsprosesser, innovasjonssystem, forholdet mellom innovasjon og økonomisk vekst, og i det senere også på forholdet mellom innovasjon og bærekraft. I 2015 redigerte han sammen med Staffan Laestadius og Ben R. Martin boken The Triple Challenge for Europe: The Economy, Climate Change and Governance (Oxford University Press). Et utvalg av Fagerbergs omfattende faglige produksjon er nylig samlet i boken Innovation, Economic Development and Policy. Selected Essays (Edward Eldgar).
Jan Fagerberg har arbeidet for OECD og FN. Han har vært gjesteforsker ved blant annet University of California, San Diego, Aalborg Universitet, Universitetet i Maastricht og Université Paris-XIII. Han har deltatt i flere offentlig råd og utvalg, deriblant «Fagerbergutvalget» (NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem).

 


Print Friendly, PDF & Email